نمایش 9 نتیحه

جوجه کباب

بال زعفرانی

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)
تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

جوجه کباب

جوجه کباب ترش

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)
تماس بگیرید (1 کیلوگرم)
تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

جوجه کباب

جوجه کباب لاری

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)
تماس بگیرید (1 کیلوگرم)
تماس بگیرید (1 کیلوگرم)
تماس بگیرید (1 کیلوگرم)