نمایش 9 نتیحه

شنیسل و استیک

استیک ریبای

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

شنیسل و استیک

استیک مرغ

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

شنیسل و استیک

بیفتک

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

شنیسل و استیک

تی بن استیک

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

شنیسل و استیک

شنیسل ران مرغ

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

شنیسل و استیک

شنیسل سینه مرغ

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

شنیسل و استیک

شنیسل فیله مرغ

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

شنیسل و استیک

شنیسل ماهی

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

شنیسل و استیک

کوردن بلو

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)