نمایش 7 نتیحه

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

گوشت قرمز

سر دست گوساله

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

گوشت قرمز

قلوه گاه گوساله

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

گوشت قرمز

ماهیچه گوساله

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)