نمایش 10 نتیحه

بال و گردن و ...

بال ساده

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

بال و گردن و ...

بال مرغ بدون نوک

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)
تماس بگیرید (1 کیلوگرم)
تماس بگیرید (1 کیلوگرم)
تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

ران مرغ

ساق مرغ

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)
تماس بگیرید (1 کیلوگرم)
تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

سینه مرغ

فیله مرغ

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)

بال و گردن و ...

گردن مرغ

تماس بگیرید (1 کیلوگرم)